Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują elementy nie spełniające wymogów kontrastu,
 • niektóre podlinkowane zdjęcia i obrazy graficzne nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT,
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych),
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków lub brakuje nagłówka H1,
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL,
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą linki prowadzą do tego samego adresu URL,
 • nie istnieje mapa stron,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze,
 • odnośniki wyróżnione są kontrastowym kolorem,
 • nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są:

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3676488. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach ul. Marszałkowska 96.

 • Stan większości chodników prowadzących do szkoły utrudnia przejście do budynku szkoły osobie niepełnosprawnej, w tym poruszającej się na wózku.
 • Przed szkołą nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
 • Do budynku prowadzą 6 wejść - żadne nie jest dostosowane dla poruszania się osoby niepełnosprawnej (brak podjazdów, platform, drzwi otwierane manualnie).
 • Budynek szkoły składa się z 4 kondygnacji, brak w nim wind i platform, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie dostanie się na poszczególne kondygnacje.
 • Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (wąskie drzwi do sanitariatów, węzeł wodno-kanalizacyjny umieszczony na niedostosowanej wysokości).
 • W szkole nie zapewniono informacji na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku dopuszcza się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.
 • W szkole nie ustalono innego (specyficznego) sposobu uratowania życia lub ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:    https://www.rpo.gov.pl/