Dla Rodziców- zapisy do klas I - VII

Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 przy przyjmowaniu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  •  dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 27 z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców,

2. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2010 r.

3. Do zgłoszenia rodzic dołącza załącznik nr 1 i w razie potrzeby kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

4. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 27 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 27 (najpóźniej do 30 września 2017 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Zgłoszenie

Załącznik nr 1

​Obwód SP 27