Przetargi

Kielce: Modernizacja dachu (częściowa) Szkoły Podstawowej Nr 27,
ul. Toporowskiego 96

Numer ogłoszenia: 115878 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego , ul. Stanisława Toporowskiego 96, 25-549 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3684546, faks 041 3684546.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp27.kielce.eu
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.sp27.kielce.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dachu (częściowa) Szkoły Podstawowej Nr 27, ul. Toporowskiego 96.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na częściowej modernizacji dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 w Kielcach Roboty budowlane obejmować będą: - wymianę pokrycia dachowego, - wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, - wymianę instalacji odgromowej..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 45.26.10.10-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt. VI.A ppkt.4 SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać się, że wykonał roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda, polegające na wykonywaniu pokrycia dachowego obiektu budowlanego.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami tj. kierownika budowy: osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, lub osoby których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych , t.j. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku., upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, objętymi przedmiotowym zamówieniem.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy sporządzony zgodnie z zał. Nr1 do SIWZ 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia. 3) Dowód wniesienia wadium - jeżeli jest złożone w formie nie pieniężnej. 4) Kosztorys ofertowy opracowany metoda szczegółową.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja i r ekojmia - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę formy prawnej itp., 2. zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 4 niniejszej umowy, 3. przedłużenia terminu realizacji zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których nie będzie możliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach : a). jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. skrócenie terminu realizacji zamówienia z uwagi na zmianę możliwości finansowych Zamawiającego na korzystniejsze w danym roku, co będzie miało swoje odwzorowanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla całej inwestycji, 5. zmianę terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku: zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości warunków finansowania, zmiany technologii wykonania robót, wystąpienia robót zamiennych, uzupełniających lub zamówień dodatkowych, zmian projektu technicznego, 6. zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub nadzwyczajnej zmiany stosunków grożącej jednej ze stron rażącą stratą, 7. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia lub/i rezygnację z wykonania części robót budowlanych oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy w przypadku: zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości warunków finansowania, zmiany technologii wykonania robót, wystąpienia robót zamiennych, uzupełniających lub zamówień dodatkowych, zmian projektu technicznego, 8. zmianę zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po pisemnym zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osobę z ramienia Zamawiającego wskazaną w § 8 ust. 4 pod warunkiem, iż wynagrodzenie umowne nie ulegnie zwiększeniu, 9. wykonanie robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane i ewentualna związana z tym zmiana wynagrodzenia, 10. zmiany projektu polegające na nieistotnym z punktu widzenia Prawa budowlanego odstąpieniu od rozwiązań projektowych powodujące zmiany wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby z ramienia Zamawiającego wskazanej w § 8 ust. 4; Zamawiający może uzależnić zezwolenie na dokonanie takiej zmiany m.in. od opinii osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski. 11. zmiana parametrów urządzeń lub wyposażenia, wynikających z dostępności danych produktów na rynku, nie gorszych niż zaprojektowanych, po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż wynagrodzenie umowne nie ulegnie zwiększeniu, 12. zmiana osób lub podmiotów wymienionych w ofercie, których doświadczenie i wiedza potwierdzały spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że doświadczenie i wiedza nowych osób lub podmiotów będą spełniać te warunki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp27.kielce.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 27 25-549 Kielce ul. Toporowskiego 96.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 27 25-549 Kielce ul. Toporowskiego 96.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

/sites/default/files/siwz_wraz_z_zalacznikami.zip

/sites/default/files/zal_nr_8.1_dokumentacja_techniczna.pdf

/sites/default/files/zal_nr_8.2_specyfikacja_techniczna.pdf

/sites/default/files/zal_nr_8.3_przedmiar_sp_nr_27_dach.pdf

/sites/default/files/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.docx

/sites/default/files/informacja_dla_wykonawcow_nr_1.docx

/sites/default/files/ogloszenie_o_wynikach.jpg