Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego - 2019/2020

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce w roku szk. 2019/2020

Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 przy przyjmowaniu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  •  dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 27 z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców,

2. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2012 r.

3. Do zgłoszenia rodzic dołącza załącznik nr 1 i w razie potrzeby kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

4. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 27 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 27 (najpóźniej do 30 września 2019 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

5. Przy zapisie dziecka do SP 27 należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka i numer PESEL dziecka.

Zgłoszenie z obwodu

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia dziecka do Świetlicy

RODO Klauzula informacyjna dla rodziców

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

​Obwód SP 27