Szkoła Promująca Zdrowie

Posiadamy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy  i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:

  • edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły

  • etos zdrowia w szkole

  • współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną

Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się:

  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i  w społeczności lokalnej,

  • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

  • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

  • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

  • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

  • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.