Wyprawka szkolna 2015/2016 - dofinansowanie do zakupu podręczników.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach zgodnie
z rządowym programem pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” informuje,
że dofinansowaniem zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 są objęci:

 • UCZNIOWIE KLAS III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 574,00 zł netto (kryterium dochodowe zapisane
  w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
 • UCZNIOWIE KLAS III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 574,00 zł na osobę
  w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
  o pomocy społecznej (ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności
  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej).
 • UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI KLAS III, V i VI szkoły podstawowej:

-        słabowidzący,

-        niesłyszący,

-        słabosłyszący,

-        z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

-        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-        z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

-        z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie wynosić:

 • do 225 zł - dla uczniów klas III szkoły podstawowej oraz
  niepełnosprawnych uczniów klas III szkoły podstawowej

   
 • do 325 zł - dla uczniów niepełnosprawnych klas V-VI szkoły podstawowej

Dofinansowanie przyznawane będzie na podstawie złożonego  wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z klasy III szkoły podstawowej pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenie o wysokości dochodów – oświadczenie
o wysokości dochodów. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający
od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., dokumenty powinny dotyczyć 2013 roku
z ewentualnym uwzględnieniem zmiany uzyskiwanych dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ww ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów niepełnosprawnych z klas II, V i VI zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie
o zakupie podręczników.

W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny i sekretariat.

Wnioski należy składać do sekretariatu szkoły do 10.09.2015r.

wniosek 2015 - kryterium

wniosek 2015 - niepelnosprawnosc

wniosek 2015 - poza kryterium